Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de consumentenrechten onder de AVG

In deze rubriek wordt het beleid van ons kantoor beschreven voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit beleid is van toepassing op de geïnformatiseerde en manuele gegevensverwerking.

Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Ons vastgoedkantoor wordt vertegenwoordigd door Jean-Charles Bodart en is gevestigd Chaussée de Marche 496/21 in 5101 ERPENT. Het is ingeschreven in de KBO onder nummer BE 811.545.352.

De persoonsgegevens die de gebruiker verstrekt bij een aanvraag via onze website of tijdens elk evenement georganiseerd door SECUNDO, worden door ons kantoor verwerkt om aan de gebruiker te kunnen antwoorden.

De persoonsgegevens worden enkel verstrekt aan het personeel dat de aanvragen behandelt. Deze gegevens kunnen gedeeld worden met personen van buiten ons kantoor indien dit noodzakelijk blijkt om de aanvraag van de gebruiker te behandelen.

Indien de gebruiker weigert om bepaalde noodzakelijke gegevens te verstrekken, dan zal ons kantoor de aanvraag mogelijk niet kunnen behandelen.

Indien u deze voorwaarden aanvaardt, dan zullen we u de gevraagde informatie en de lijst met de advertenties die beantwoorden aan uw criteria verstrekken, en kan u tevens beschikken over de gratis informatie over de diverse acties en diensten van ons kantoor (newsletter,….). Deze informatie kan gepersonaliseerd zijn.

Geen enkel gegeven wordt automatisch verzameld door de website zelf. We verwerken enkel de gegevens die u ons vrijwillig verstrekt. Andere informatie die eventueel automatisch verzameld wordt door statistische hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld Google Analytics, houdt enkel verband met uw TCP/IP adres, het merk en de versie van uw browser en de geraadpleegde webpagina´s, maar blijft volledig anoniem.

Via een cookie kunnen we een toegangscode en een paswoord opslaan. Ook andere informatie, zoals uw zoekcriteria of de gekozen taal om de website te bezoeken, kunnen in de cookie bewaard worden. (Een cookie is een klein bestand dat door onze server verstuurd wordt en op de harde schijf van uw computer bewaard wordt. Het identificeert de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Onze cookies dienen vooral om de website te laten werken – technische sessiecookies).

Het is ook mogelijk dat we gegevens over u moeten verwerken die afkomstig zijn van derden, zoals de media (immoweb, vlan, logicimmo, …). Deze gegevens worden ons enkel verstrekt na een verzoek aan de hand van de formulieren die op hun respectieve website ter beschikking worden gesteld.  Indien u daartoe uw toestemming heeft gegeven, kan uw e-mailadres door het kantoor gebruikt worden voor de hierboven omschreven doeleinden. Aan het einde van de missie kan deze informatie verstrekt worden aan de eigenaar van het vastgoed, overeenkomstig artikel 2.7° van het KB van 12.01.2007, maar ze zal door het vastgoedkantoor niet bewaard worden na afloop van deze missie.

De informatie zal alleen dienen voor intern gebruik en zal bijgevolg nooit verkocht worden aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht of ze al dan niet verbonden zijn met ons kantoor. Op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten zullen deze gegevens echter verstrekt worden zonder de voorafgaande toestemming van hun houder.

We hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het misbruik of de wijziging van de informatie vergaard op onze website te voorkomen.  De gegevensverwerking geschiedt met behulp van computers of informaticahulpmiddelen volgens de procedures en organisatiewijzen die strikt verband houden met de vermelde doeleinden. In bepaalde gevallen kunnen, naast de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, ook bepaalde personen die belast zijn met de activiteiten van de website (directie, verkoop, marketing, juridische dienst, systeembeheer) of externe partijen (zoals derden die technische diensten verlenen, e-maildiensten, hostingbedrijven, IT-bedrijven, communicatiefirma’s) die, in voorkomend geval, door de eigenaar werden aangesteld als onderaannemers, toegang krijgen. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan op elk moment opgevraagd worden bij de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Al onze personeelsleden/medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens zijn gebonden door een strikte geheimhoudingsplicht.

We zijn niet verantwoordelijk voor het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de websites die via een hyperlink verbonden zijn met onze website.

De gegevens zullen bewaard worden gedurende de tijd die nodig is om de dienst te verstrekken die door de gebruiker gevraagd wordt.

Remarketing

We maken gebruik van een digitale reclamedienst, remarketing genaamd, die beheerd wordt door derden, zoals Google AdWords en AdRoll. Deze dienst maakt op anonieme wijze gebruik van de persoonsgegevens van de gebruiker om aan hem/haar reclameboodschappen voor deze website te tonen in functie van parameters zoals de navigatiegeschiedenis van de gebruiker op Secundo-Immo.be.

Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, dan kan u zich daar bij het verzamelen van de gegevens of op ieder later tijdstip tegen verzetten door de instellingen van uw browser te wijzigen. Google biedt de mogelijkheid om zich automatisch uit te schrijven van alle gerichte reclame op basis van interesses of via “remarketing”. Gelieve naar de volgende pagina te gaan om u uit te schrijven: Google Privacy Center

Indien u vindt dat onze website dit charter niet respecteert, kan u via e-mail of per briefwisseling contact opnemen met ons kantoor op het adres dat vermeld staat op de website.

De persoonsgegevens die ons in staat stelden om u proactief te contacteren zijn aanwezig in het publiek domein of werden ons vrijwillig meegedeeld. Hun gebruik beoogt enkel om een eerste contact te kunnen leggen en onze diensten voor te stellen zonder enige verplichting. Indien u zich hiertegen verzet (per e-mail: rgpd@secundo.com) en/of u niet antwoordt, zullen de gegevens niet bewaard worden en zult u niet meer door ons kantoor gecontacteerd worden.

Bijwerken

Ons kantoor werkt dit charter op regelmatige basis bij om rekening te houden met legale, jurisprudentiële of technische veranderingen. Enkel de laatste versie is geldig.

Rechten van de houder inzake zijn persoonsgegevens

De houder van de persoonsgegevens erkent op eerlijke en volledige wijze door het vastgoedkantoor te zijn ingelicht over de verwerking van de voornoemde gegevens. Naast dit recht op informatie beschikt de houder over de volgende rechten:

U beschikt op elk moment over een toegang voor het uitoefenen van uw rechten, om uw gegevens na te kijken en eventuele fouten te laten verbeteren.

Om deze rechten te kunnen uitoefenen, volstaat het om ons te contacteren:

Via briefwisseling op het volgende adres: chaussée de Marche 496/21 5101 Erpent

U kan ons ook contacteren via e-mail: rgpd@secundo.com

Of via de telefoon op het nummer +32 81.30.64.46

Het antwoord zal verstrekt worden langs hetzelfde communicatiekanaal, binnen een zo kort mogelijke termijn en uiterlijk binnen een maand te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag.

Er zal geen enkele betaling gevraagd worden, behalve wanneer de aanvragen duidelijk ongegrond of overmatig zijn (repititief karakter).

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Deze website, in het nederlands, is een informatieve site die zich richt tot de klanten van ons kantoor en tot de niet-klanten, hierna « internauten » genoemd. Deze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De internaut erkent kennis te hebben genomen van dit charter (algemene voorwaarden en privacy) en verbindt zich ertoe om hem na te leven.

Er wordt aan herinnerd dat de vertrouwelijkheid van correspondentie niet gewaarborgd is op het internet en dat elke internaut het recht heeft om alle nodige maatregelen te treffen om zijn gegevens en/of software te beschermen.

Verwerking van de aanvraag en/of de gegevens

We behouden ons het recht voor om de verwerking van de gegevens uit te besteden, op te schorten of te weigeren in de volgende gevallen:

– onvolledige of onjuiste gegevens;

– meedelen van duidelijk foutieve of denkbeeldige gegevens;

De bovenstaande lijst is niet exhaustief.

Diensten

De aangeboden diensten en goederen op de website zijn te goeder trouw beschreven, zo precies en waarheidsgetrouw mogelijk.

De afbeeldingen op de website hebben geen contractuele waarde.

Beschikbaarheid

In geen geval zullen we verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade als gevolg van de onbeschikbaarheid van de dienst ten overstaan van de verzoeken van de gebruiker.

Disclaimer – beperking van verantwoordelijkheid

Ons kantoor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract als gevolg van de onjuistheid van de verstrekte informatie of overmacht…

Intellectuele eigendom

De informatie op de website is voorbehouden voor een louter persoonlijk gebruik en mag niet geheel of gedeeltelijk gereproduceerd of gecommuniceerd worden. Alle gegevens (teksten, geluidsfragmenten of afbeeldingen) op de pagina’s van deze website zijn de exclusieve eigendom van ons kantoor of van zijn partners. Elke reproductie, representatie of verspreiding, voor andere dan persoonlijke doeleinden, van het geheel of een deel van de inhoud van deze website, op welke drager of op om het even welke manier, is verboden. De niet-naleving van dit verbod resulteert in vervalsing, waarbij de vervalser zich blootstelt aan burgerlijke en strafrechterlijke vervolging.

Contact ons